Reklamační řád

ÚVODEM

Pokud se Vám naše výrobky poškodí, dejte nám to prosím neprodleně vědět na email balibalanc@gmail.com . Co nejpodrobněji nám popište vzniklou škodu a ideálně k emailu přiložte fotografie. Většině poškození lze u našich výrobků předejít správným zacházením, používáním a správnou péčí o ně. U našich bambusových brček, kokosových misek/příborů a ratanových kabelek přibalujeme informační leták, kde najdete obecné informace o výrobku a návod, jak se o něj správně starat. Berte prosím tyto návody na vědomí a dodržujte je. Odměnou Vám bude dlouhá životnost našich výrobků.

Věříme, že každý problém společně vyřešíme ke spokojenosti obou stran a že Vám nákup na stránkách www.balibalanc.cz bude přinášet spoustu radosti a pozitivní energie. 

Reklamace

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

  2. bezplatné odstranění vady opravou;

  3. přiměřenou slevu z kupní ceny; 

  4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu na použití a péči o výrobky.

 

Postup vyřízení reklamace

Zkontrolujte si prosím zásilku pečlivě při přebírání od dopravce. Zásilku, která jeví známky poškození nebo otevření, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený nebo je zboží nekompletní kontaktujte nás co nejdříve na telefonu  +420 737 199 462 nebo e-mailu balibalanc@gmail.com

Pokud to situace vyžaduje, vyzveme Vás k odeslání reklamovaného zboží poštou na naši adresu: Veronika Trakalová, Tolstého 51, Liberec 35- Karlov pod Ještědem 460 01 (Přiložte doklad o koupi – fakturu).

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Vrácení zboží

Jako spotřebitel máte ze zákona právo vrátit zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu (odstoupit od kupní smlouvy)

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Pokud zboží kupujete jako firma nebo živnostník (tzn.: na daňovém dokladu je Vaše IČ), právo na odstoupení Vám nevzniká.

Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet v den převzetí zboží. Pro dodržení lhůty pro vrácení zboží je rozhodující, kdy je prodávajícímu doručeno odstoupení od smlouvy. Zboží poté musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající nevrací náklady na poštovné a balné, které byly již vynaloženy (náklady na poštovné a balné vrací prodávající v případě, že došlo k odstoupení od smlouvy před dodáním zboží).

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

Postup vrácení zboží

Nejprve e-mailem na balibalanc@gmail.com zašlete informaci o odstoupení od smlouvy, k e-mailu přiložte fakturu.

Zboží uveďte do původního stavu, abyste předešli možnému přiměřenému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu (např.: brčko musí být v originálním bavlněném obalu, nesmí jevit známky použití).

Zboží pak neodkladně pošlete (ne na dobírku) na adresu: Veronika Trakalová, Tolstého 51, Liberec 35- Karlov pod Ještědem 460 01.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

 

Děkujeme, Váš BaliBalanc.